top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden - decilo SRL

 

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en verkoopovereenkomsten waarbij decilo SRL, hierna te noemen "decilo", met hoofdzetel te Brussel, optreedt als fabrikant of verkoper van goederen of leverancier van diensten, hierna te noemen "verkoper ", "wij", "ons", "onze". Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden betekent "koper", "u", "uw" elke klant die een bestelling plaatst bij de verkoper voor goederen of diensten. Wanneer een klant derden, die dan eindgebruikers zijn, toestaat gebruik te maken van onze producten en/of diensten, is de klant verantwoordelijk om deze voorwaarden hierop toe te passen en te controleren of deze worden nageleefd. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts worden overeengekomen bij schriftelijke overeenkomst tussen partijen. De algemene voorwaarden van de koper, hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing. In geval van verschil tussen de tekst van deze algemene voorwaarden, wordt de tekst in het frans op onze website www.decilo.be beschouwd als de authentieke tekst.

Artikel 2 – Offertes, Aanbiedingen & Bestellingen

De gegevens in onze aanbiedingen of offertes (mondeling en schriftelijk), prijslijsten, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten, specificaties, brochures, advertenties, website en andere documenten zijn louter informatief en niet bindend. decilo behoudt zich het recht voor om op elk moment elementen te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Het contract met een particuliere koper wordt gesloten op de dag van de betaling van de bestelling en aanvaard voor onmiddellijke uitvoering. De overeenkomst met een professionele koper komt tot stand wanneer wij deze schriftelijk bevestigen of wanneer wij de door de koper ondertekende schriftelijke offerte of aanbieding als tegenprestatie ontvangen. Geen enkele gehele of gedeeltelijke annulering of wijziging van het contract kan worden aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst door decilo. Bij het sluiten van een overeenkomst dient u met ons mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst. De koper kan worden gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken met betrekking tot zijn bestelling en de verwerking ervan. Als de genoemde informatie niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling door de verkoper wordt verstrekt, bent u van rechtswege in verzuim en bent u aansprakelijk voor een boete voor te late betaling die overeenkomt met dertig (30)% van het totale bedrag van de bestelling, die in rekening worden gebracht en onmiddellijk opeisbaar zijn. Deze boete wordt berekend op het bedrag van het verschuldigde bedrag, alle taksen inbegrepen, en loopt vanaf de vervaldag zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

Artikel 3 - Garantie & Retour

De wettelijke conformiteitsgarantie van decilo dekt gebreken van conformiteit die zich voordoen na de levering van het op maat gemaakte product. Voor particulieren geldt, in geval van een fabricagefout, een garantieperiode van één (1) jaar. Voor professionals geldt in geval van een fabricagefout een garantieperiode van zes (6) jaar. decilo biedt een garantie op de pasvorm en een garantie op de afdichting voor een periode van één (1) maand na de factuurdatum of de leveringsdatum van het product (afhankelijk van welke eerder is). Voor partner hoorcentra die een samenwerkingsovereenkomst met decilo hebben getekend, biedt decilo een garantie op de pasvorm en een garantie op de afdichting voor een periode van drie (3) maanden na de factuurdatum of de leveringsdatum van het product (afhankelijk van welke eerder is). Garantie op de pasvorm heeft geen betrekking op afdichtingsgarantie: de afdichting kan goed zijn, maar de pasvorm oncomfortabel en vice versa. Wij zijn vrijgesteld van elke garantie wegens verborgen gebreken van het verkochte artikel, gebreken en beschadigingen veroorzaakt door normaal gebruik, door een extern ongeval (bv. foutief onderhoud, abnormaal gebruik...), door de tussenkomst van een derde partij, of door een wijziging van het product die niet voorzien of gespecificeerd is door de verkoper. Bij overschrijding van de garantietermijn is elke vordering tegen decilo ongeldig. De enige verplichting van de verkoper in het kader van deze garantie is de gratis vervanging of de herstelling van het product of het defecte onderdeel. Elk product dat in aanmerking komt voor de garantie moet aan de verkoper worden voorgelegd waarbij overeenstemming nodig is voor elke vervanging of herstelling. Elke klacht over onze producten of diensten moet per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden verstuurd naar het hoofdkantoor of per e-mail naar support@decilo.be.Vanwege het op maat gemaakte productieproces worden retourzendingen of terugbetalingen voor producten die op maat zijn gemaakt niet geaccepteerd. Voor een standaard of niet op maat gemaakt product kunt u uw artikel binnen 30 dagen na ontvangst terugsturen voor terugbetaling. Neem vooraf contact op met decilo door een e-mail te sturen naar support@decilo.be. Om een volledige terugbetaling te krijgen, moet het artikel in perfecte staat verkeren, inclusief alle accessoires, en moet het worden afgeleverd bij het hoofdkantoor van decilo. Retourverzendkosten worden niet vergoed. Na 30 dagen worden geen retouren of terugbetalingen meer geaccepteerd.

Artikel 4 - Prijzen

De prijzen zijn in euro's, en zijn te begrijpen vanaf een decilo verkooppunt, exclusief belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele belastingen, heffingen of andere diensten die moeten worden betaald in toepassing van de Belgische regelgeving of die van een invoer- of doorvoerland, zijn voor rekening van de koper. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen in geval van een stijging van één of meerdere factoren die de prijs beïnvloeden, ook als deze stijging het gevolg is van voorspelbare omstandigheden. Als de totale prijs van een overeengekomen contract met meer dan twintig (20)% wordt gewijzigd, mag u het contract opzeggen. Indien de bovengenoemde prijsverhoging alleen geldt voor een duidelijk te onderscheiden onderdeel van de overeenkomst, kan de opzegging alleen voor dat onderdeel plaatsvinden.

Artikel 5 - Levering, transport & risico-overgang

De standaard levering is op een decilo verkooppunt. Indien de levering niet standaard is, wordt er een leveringsadres vastgelegd met de leverancier. Levering, transport en eventuele andere logistieke kosten zijn steeds voor rekening van de koper, bepaald door de verkoper op basis van de door de vervoerder gehanteerde kosten, voor risico van de koper. De overdracht van het risico op de door de verkoper verkochte goederen vindt plaats bij de overhandiging van de goederen aan de vervoerder of bij het verlaten van een decilo-verkooppunt. De goederen reizen op risico van de koper, aan wie het de verantwoordelijkheid is om in geval van verlies, vertraging of verzuim een ​​claim in te dienen of enig verhaalsrecht uit te oefenen op de vervoerders. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het doorgeven van onjuiste gegevens. Levertijden worden als indicatie gegeven en zijn niet bindend. Het niet respecteren ervan kan in geen geval aanleiding geven tot annulering, boete of schadevergoeding. Zodra verkoper feiten en/of omstandigheden vaststelt die levering binnen de overeengekomen termijn onmogelijk maken, zal hij koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen onder vermelding van een nieuwe levertijd.

Artikel 6 - Eigendom

De auteursrechten, beeldrechten, octrooien, handelsmerken, modellen en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op alle producten die door decilo worden verkocht en vervaardigd en de vormen en gereedschappen die door decilo worden vervaardigd, ontworpen en verkocht, behoren toe aan decilo, zelfs als ze zijn vervaardigd op instructies, tekeningen of bestellingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst door decilo. Kopiëren, verspreiden of ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van decilo. Bij elke inbreuk op deze rechten is eenieder een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van tienduizend (10.000) euro exclusief belastingen per inbreuk, onverminderd zijn andere vorderingen tot schadevergoeding. De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over van de verkoper op de koper nadat de koper het volledige bedrag van de koopprijs en alles wat hij volgens de overeenkomst aan de verkoper verschuldigd is, heeft betaald.

Artikel 7 - Betaling

Voor particuliere kopers dient de betaling te geschieden op het moment van de bestelling. Voor professionele kopers is de betalingstermijn steeds uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst door decilo. Betaling dient te geschieden in een decilo verkooppunt of op een door de verkoper aangewezen bankrekening. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de verkoper gerechtigd om de koper over het openstaande bedrag een rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met twee (2)%, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling te betalen. met ingang van de vervaldag vereist zijn, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van haar vordering, waaronder onder meer de kosten van dagvaarding en alle overige directe en indirecte kosten van invordering. Het bedrag dat de wederpartij ter zake van de kosten van de buitengerechtelijke aanmaning verschuldigd is, zal in ieder geval niet minder bedragen dan honderd (100) euro. In het geval van niet-betaling achtenveertig (48) uur na de uitgifte van een mislukte ingebrekestelling, zal de verkoop van rechtswege worden uitgevoerd als de verkoper daartoe besluit. Bij inning van de vordering door de afdeling procesvoering zullen de daaraan verbonden kosten aan de koper in rekening worden gebracht. Indien een overeenkomst wordt gesloten met een particuliere koper, heeft decilo alleen recht op de vergoeding waarin de wet voorziet. Betalingen dienen zonder enige aftrek te geschieden op de door decilo aangegeven bankrekening.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Ons bedrijf is niet aansprakelijk jegens de klant voor enige impliciete verklaringen of garanties met betrekking tot gevolgschade of gevolgschade, of het nu gaat om winstderving, onkosten of andere claims, of enige gevolgcompensatie die voortvloeit uit een dienst (bijv. ), vervaardiging van goederen, verkoop van goederen of gebruik van de goederen. Ons bedrijf is geen enkele vergoeding verschuldigd, noch voor schade aan derden, noch voor directe of indirecte, commerciële of financiële schade, noch voor enige andere oorzaak. De koper en de gebruiker zijn volledig verantwoordelijk voor eventuele schade die kan voortvloeien uit het gebruik van het product. Oorafdruk met de Otoscan® van Otometrics is bedoeld voor personen van achttien (18) jaar en ouder. Voor minderjarigen bevestigt u dat een rechtspersoon u machtigt om een ​​oorafdruk te maken en onze producten te bestellen. In het geval dat wij aansprakelijk worden geacht voor enige schade van welke aard dan ook, zal onze totale aansprakelijkheid in geen geval hoger zijn dan de factuurprijs van de producten waarop de claim betrekking heeft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het nakomen van enige verplichting in geval van overmacht.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle contracten die wij met onze klanten afsluiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en enkel de Belgische rechtbanken en tribunalen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Indien om redenen van internationaal recht enig ander recht van toepassing is, wordt voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden in de eerste plaats verwezen naar de Belgische wetgeving inzake marktpraktijken en consumentenbescherming.

bottom of page