top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van decilo bv

 

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en verkoopovereenkomsten waarbij decilo bv, hierna « decilo » genoemd, met hoofdkantoor in Brussel, optreedt als fabrikant of verkoper van goederen of leverancier van diensten, hierna « verkoper », « wij », « ons », « onze » genoemd. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder « koper », « u », « uw » elke klant die een bestelling plaatst bij de verkoper om goederen te leveren of diensten te verlenen. Wanneer een klant het gebruik van onze producten en/of diensten door derden toestaat, dit zijn dan eindgebruikers, is de klant verplicht deze voorwaarden aan hen op te leggen en moet hij ervoor zorgen dat deze worden nageleefd. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. De algemene verkoopvoorwaarden van de koper, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de teksten van deze algemene voorwaarden is de tekst in de Franse taal op onze website www.decilo.be rechtsgeldig.

Artikel 2 - Aanbiedingen en Bestellingen

Onze informatie in aanbiedingen (mondeling en schriftelijk), prijslijsten, illustraties, tekeningen, berekeningen, afmetingen, specificaties, brochures, advertenties, website en andere documenten zijn uitsluitend ter informatie en niet bindend. decilo behoudt zich het recht voor om, te allen tijde, items te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Het contract met een particulier koper wordt gesloten op de dag van betaling van de bestelling en aanvaard voor onmiddellijke uitvoering. Het contract met een professionele koper wordt gesloten wanneer wij deze schriftelijk bevestigen of wanneer wij door de koper de getekende schriftelijke offerte of aanbieding ontvangen. Geen enkele gehele of gedeeltelijke annulering of wijziging van het contract kan worden aanvaard, tenzij schriftelijk anders vermeld bij decilo. In geval van het afsluiten van een contract moet u ons uw medewerking verlenen voor de uitvoering van de diensten. De koper kan worden gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken met betrekking tot zijn bestelling en die de verwerking van de bestelling kunnen beïnvloeden. Als de genoemde informatie niet wordt doorgegeven binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling door de verkoper, bent u van rechtswege in gebreke en bent u een boete voor laattijdige betaling verschuldigd die overeenkomt met dertig (30)% van het totale bedrag van de bestelling en die onmiddellijk zal worden ingehouden en verschuldigd . Deze boete wordt berekend over het verschuldigde bedrag, inclusief alle belastingen, en loopt vanaf de vervaldag zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

Artikel 3 - Garantie & Retour

De wettelijke conformiteitsgarantie van decilo dekt gebreken van conformiteit die zich voordoen na de levering van het op maat gemaakte product. Voor particulieren geldt, in geval van een fabricagefout, een garantieperiode van één (1) jaar. Voor professionals geldt in geval van een fabricagefout een garantieperiode van zes (6) jaar. decilo biedt een garantie op de pasvorm en een garantie op de afdichting voor een periode van één (1) maand na de factuurdatum of de leveringsdatum van het product (afhankelijk van welke eerder is). Voor partner hoorcentra die een samenwerkingsovereenkomst met decilo hebben getekend, biedt decilo een garantie op de pasvorm en een garantie op de afdichting voor een periode van drie (3) maanden na de factuurdatum of de leveringsdatum van het product (afhankelijk van welke eerder is). Garantie op de pasvorm heeft geen betrekking op afdichtingsgarantie: de afdichting kan goed zijn, maar de pasvorm oncomfortabel en vice versa. Wij zijn vrijgesteld van elke garantie wegens verborgen gebreken van het verkochte artikel, gebreken en beschadigingen veroorzaakt door normaal gebruik, door een extern ongeval (bv. foutief onderhoud, abnormaal gebruik...), door de tussenkomst van een derde partij, of door een wijziging van het product die niet voorzien of gespecificeerd is door de verkoper. Bij overschrijding van de garantietermijn is elke vordering tegen decilo ongeldig. De enige verplichting van de verkoper in het kader van deze garantie is de gratis vervanging of de herstelling van het product of het defecte onderdeel. Elk product dat in aanmerking komt voor de garantie moet aan de verkoper worden voorgelegd waarbij overeenstemming nodig is voor elke vervanging of herstelling. Elke klacht over onze producten of diensten moet per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden verstuurd naar het hoofdkantoor of per e-mail naar support@decilo.be.Vanwege het op maat gemaakte productieproces worden retourzendingen of terugbetalingen voor producten die op maat zijn gemaakt niet geaccepteerd. Voor een standaard of niet op maat gemaakt product kunt u uw artikel binnen 30 dagen na ontvangst terugsturen voor terugbetaling. Neem vooraf contact op met decilo door een e-mail te sturen naar support@decilo.be. Om een volledige terugbetaling te krijgen, moet het artikel in perfecte staat verkeren, inclusief alle accessoires, en moet het worden afgeleverd bij het hoofdkantoor van decilo. Retourverzendkosten worden niet vergoed. Na 30 dagen worden geen retouren of terugbetalingen meer geaccepteerd.

Artikel 4 - Prijzen

De vermelde prijzen zijn in euro, vanaf een decilo verkooppunt, exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders vermeld. Alle belastingen, heffingen en andere diensten die volgens de Belgische regelgeving of die van een import- of transitland moeten worden betaald, vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen te allen tijde te wijzigen in geval van een verhoging van een of meer prijsbepalende factoren, zelfs als de stijging het gevolg is van verwachte omstandigheden. Als de totale prijs van een overeengekomen contract met meer dan twintig (20)% wordt gewijzigd, hebt u het recht om de overeenkomst te annuleren. Indien de genoemde prijsverhoging betrekking heeft op een duidelijk onderscheiden onderdeel van de overeenkomst, kan de annulering alleen voor dat onderdeel plaatsvinden.

Artikel 5 - Levering, Transport en Risico-overdracht

De standaard levering vindt plaats in een decilo verkooppunt. Indien de levering niet standaard is, wordt een leveringsadres met de verkoper schriftelijk overeengekomen. Levering, transport en eventuele bijkomende logistieke kosten zijn altijd voor rekening van de koper zoals gedefinieerd door de verkoper, op basis van de tarieven van de vervoerder en op risico van de koper. De risico-overdracht van de verkochte goederen door de verkoper vindt plaats bij de overdracht van de goederen aan de vervoerder of bij de uitgang van een decilo verkooppunt. De goederen reizen op risico en gevaar van de koper. In geval van verlies, vertraging of overtreding van de regels is de koper verantwoordelijk om een beroep uit te voeren bij de verantwoordelijke vervoerders. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van het doorgeven van onjuiste gegevens. De levertijden zijn indicatief en niet bindend. Het niet-naleven ervan kan in geen geval aanleiding geven tot enige annulering, boete of schadevergoeding. Zodra de verkoper kennis krijgt van feiten en/of omstandigheden die het onmogelijk maken om binnen de gestelde termijn te leveren, zal hij de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen met vermelding van een nieuwe termijn.

Artikel 6 - Eigendomsrecht

Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, beeldrechten, brevetten, handelsmerken en modellen op alle producten die door decilo worden verkocht en geproduceerd, evenals de vormen en gereedschappen die door decilo worden vervaardigd, ontworpen en verkocht, behoren tot decilo, ook als zij volgens instructies, tekeningen of orders zijn vervaardigd, tenzij anders is overeengekomen. Het is niet toegestaan deze materialen te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van decilo. In geval van schending van deze rechten is elke persoon een onmiddellijk opeisbare boete van tienduizend (10,000) euro exclusief belasting verschuldigd per schending, zonder afbreuk te doen aan zijn andere schadeclaims. De eigendom van de geleverde goederen gaat over van de verkoper naar de koper nadat de koper de koopprijs heeft betaald en alles wat hij aan de verkoper verschuldigd is onder het contract.

Artikel 7 - Betaling

Voor particulier kopers moet de betaling worden verricht bij het plaatsen van de bestelling. Voor professionele kopers is de betalingstermijn altijd uiterlijk dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De betaling moet worden verricht op een decilo verkooppunt of op een bankrekening van decilo. Indien de koper binnen de overeengekomen termijn niet betaalt, heeft de verkoper het recht om de koper een rente te berekenen die gelijk is aan de wettelijke rente plus twee (2)%, te rekenen vanaf de vervaldag over het uitstaande bedrag. Dit bedrag is van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving verschuldigd, evenals alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering van zijn schuld, inclusief onder andere de dagvaardingskosten en alle andere directe en indirecte terugvorderingskosten. Het bedrag dat de wederpartij in verband met de kosten van de buitengerechtelijke procedure dient te betalen, bedraagt in ieder geval ten minste honderd (100) euro. In geval van niet-betaling achtenveertig (48) uur na een ingebrekestelling, zal de verkoop van rechtswege worden uitgevoerd indien de verkoper dit wenst. In geval van invordering van de schuld door de juridische afdeling worden de verbonden kosten aan de koper in rekening gebracht. In het geval van een contract met een particulier koper zal decilo alleen recht hebben op de vergoeding die in de wet is voorzien. De betalingen moeten worden verricht zonder enige inhouding op onze bankrekening.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Ons bedrijf is niet aansprakelijk ten opzichte van de klant voor vertegenwoordiging of impliciete garanties met betrekking tot verlies of schade, of het gaat om verlies van winst, kosten, andere claims of enige gevolgschadevergoeding, die voortvloeien uit een dienst (bv oorafdrukken maken), de productie van goederen, de verkoop van goederen of hun gebruik. Er is geen vergoeding verschuldigd door ons bedrijf, of het gaat om schade aan derden, directe of indirecte schade, commerciële of financiële schade, of voor een andere reden. De koper en de gebruiker zijn volledig verantwoordelijk voor eventuele schade die kan voortvloeien uit het gebruik van het product. Oorafdruk maken met de Otoscan® van Otometrics is bedoeld voor personen van achttien (18) jaar en ouder. Voor minderjarigen bevestigt u dat een wettelijke voogd de toestemming geeft om uw oorafdruk te maken en onze producten te bestellen. Indien wij aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, zal onze totale aansprakelijkheid in geen geval hoger zijn dan de factuurprijs van de producten die het voorwerp zijn van de klacht. We zijn van rechtswege vrijgelaten en wij hoeven geen enkele verplichting te respecteren in geval van overmacht.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschillen

Alle contracten die wij met onze klanten sluiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en alleen de bevoegde Belgische rechtbanken en gerechtshoven zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Indien om redenen van internationaal recht enig ander recht van toepassing is, wordt voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden in de eerste plaats verwezen naar de Belgische wetgeving inzake marktpraktijken en consumentenbescherming.

bottom of page